Zakaz cesji

Zakaz cesji wierzytelności

 

Cesja (przelew) wierzytelności to mechanizm prawny, który umożliwia zarówno zwykłe przeniesienie roszczeń jednej osoby na drugą, jak i bardziej złożone operacje finansowe służące finansowaniu działalności podmiotów gospodarczych, takie jak umowy o zabezpieczenie finansowe, faktoring i sekurytyzacja.

Podstawą cesji wierzytelności jest przeniesienie przez wierzyciela na inny podmiot swoich roszczeń wobec dłużnika. Kwestia ta jest przedmiotem ustaleń zarówno na poziomie światowym, jak i wspólnotowym w ramach UE, gdyż wraz ze wzrostem wzajemnych powiązań w ramach wspólnego rynku, przelew wierzytelności często obejmuje element transgraniczny, a więc jego sprawny przebieg bezpośrednio zależy od obowiązujących przepisów prawa.

 

Zatory płatnicze

 

Zatory płatnicze to duży problem dla wielu przedsiębiorców zatory płatnicze. Z badań, na które powołuje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że liczba firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80-90%.

Zatory płatnicze można zdefiniować jako nieterminowe wywiązywanie się z odroczonych płatności. Dodatkowo w obrocie gospodarczym występuje też inne zjawisko o bardzo zbliżonych w praktyce skutkach. Jest nim stosowanie zbyt długich, często nieracjonalnych terminów płatności za dostarczone towary i usługi. Brak terminowej zapłaty za towary lub usługi, jak również długie oczekiwanie na nią, generuje szereg negatywnych konsekwencji.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zakaz cesji

SIEDZIBA

ul. Solec 81b, lok. A-51
00-382 Warszawa

BIURO LUBLIN

ul. Lubartowska 74 A
20-094 Lublin

KONTAKT

email: pzf@faktoring.pl
telefon: +48 667 672 118