Bez zakazu cesji

Prawo do cesji wierzytelności

 

W przeszłości cesja wierzytelności dotyczyła pojedynczych zobowiązań, które wierzyciel przelewał na innego nabywcę. W ostatnich latach obserwujemy jednak zmianę trendu w zakresie wykorzystywania tego instrumentu w kierunku przenoszenia (cesji) większej liczby wierzytelności, a także do przenoszenia wierzytelności zarówno istniejących, jak i przyszłych.

 

Z transakcji takich zaczęły powszechnie korzystać przedsiębiorstwa chcące pozyskać kapitał i kredyt na finansowanie swojej działalności gospodarczej (faktoring). Zasadniczego znaczenia nabiera pewność prawa w odniesieniu do regulacji skuteczności cesji wierzytelności wobec osób trzecich oraz pierwszeństwa przenoszonej wierzytelności przed innymi równoległymi uprawnieniami, zwłaszcza w transakcjach kredytowych z udziałem MŚP, które często nie mogą otrzymać finansowania w wymiarze międzynarodowym lub są zmuszone akceptować niekorzystne warunki jeśli nie są w stanie zaoferować zabezpieczenia (często w formie roszczeń wobec ich dłużników czyli przewłaszczenia zabezpieczenia).

Faktoring

 

Usługa faktoringowa w praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

 

Z usługi tej można skorzystać jeśli w umowie z kontrahentem nie zastrzeżono zakazu cesji.

Fast-financing

 

W globalnej gospodarce szybkich przepływów model usługowy typu fast-food, poprzez model produkcyjny typu fast-fashion (w kilka dni od projektu do produkcji, w kilka dni od fabryki do klienta) dotarł do kolejnego szczebla modelu konkurencji typu fast-financing. W tym kontekście każdy brak drożności, opóźnienie, niejasność regulacyjna czy też zmiana warunków finansowania firm na mniej korzystne w porównaniu z modelami finansowania dostępnymi w krajach, z którymi się handluje, powodują spadek efektywności ekonomicznej na poziomie wewnętrznym oraz pogorszenie się konkurencyjności międzynarodowej na poziomie zewnętrznym.

 

Polska jako kraj post-transformacyjny ciągle ma duży potencjał rozwojowy, który jest ograniczany między innymi barierami w rozwoju instrumentów finansowych między innymi takich jak opierający się na cesji wierzytelności faktoring.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zakaz cesji

SIEDZIBA

ul. Solec 81b, lok. A-51
00-382 Warszawa

BIURO LUBLIN

ul. Lubartowska 74 A
20-094 Lublin

KONTAKT

email: pzf@faktoring.pl
telefon: +48 667 672 118